Stanovy

Chudobní a deti – Ukrajina, o. z.

ČLÁNOK 1

Základné ustanovenia

1.1 Názov združenia je Chudobní a deti – Ukrajina, o. z. (ďalej len združenie). 

1.2 Chudobní a deti – Ukrajina, o. z. je právnickou osobou, dobrovoľným združením fyzických osôb podľa zákona č. 83/1990 Zb.z. s vlastnou subjektivitou, združujúce osoby stotožnené s cieľmi združenia.

1.3 Sídlom združenia je Markova 1068/7, 851 05 Bratislava.

1.4 Združenie má pôsobnosť na celom území Slovenskej republiky.

ČLÁNOK 2

Ciele a činnosť združenia

2.1 Cieľom združenia je prostredníctvom najmä dobrovoľnej činnosti všetkých ľudí realizovať aktivity zamerané na zvyšovanie kvality života ľudí odkázaných na pomoc vo všetkých sférach spoločnosti, ochranu životného prostredia, kultúrnych a historických pamiatok.

Ciele a činnosti združenia sú zamerané na: 

 1.     Podpora chudobných rodín, sirôt a polosirôt v spolupráci s rehoľnými a civilnými inštitúciami pôsobiacimi na Ukrajine, na Slovensku a v zahraničí . Podpora bude orientovaná na : finančnú, materiálnu a potravinovú pomoc, podpora  v zamestnanosti, vo vzdelávaní detí a dospelých, pomoc pri  vytvorení pracovných  príležitostí, či podnikaní .

2.     Pomoc všetkým jednotlivcom  ktorí sa v dôsledku chudoby, či kritickej životnej situácie, sa nevedia, nemôžu alebo nechcú  o seba starať. Pomoc orientovaná na edukačno – rekvalifikačnú činnosť s cieľom na dosiahnutie samostatnosti a nezávislosti na pomoci druhých.

3.     Pomoc a spolupráca pri vytvorení podmienok, ktoré chránia dôstojnosť človeka v bezbrannej situácii, odkázaného na pomoc druhých – zvlášť pri naplnení a uspokojení základných ľudských potrieb – biologických, psychických, sociálnych, kultúrnych a duchovných potrieb.

4.     Podpora zdravia a pomoc pri vytvorení organizácií pre poskytovanie zdravotno – sociálnej starostlivosti pre primárnu, sekundárnu, terciárnu prevenciu  – v ambulantnej forme, alebo v ústavnej  či následnej starostlivosti.

5.      Pomoc a spolupráca  pri vytvorení dôstojných podmienok na živobytie.

6.      Podpora vzdelávania, zabezpečovanie potrieb pre vzdelávanie detí a mládeže, vybavenie školskými pomôckami, knihami počas štúdia, pomoc pri realizovaní táborov, výletov a rozvojových programov .

2.2. Združenie spolupracuje s občanmi, školami, orgánmi samosprávy i štátnej správy, mimovládnymi organizáciami, podnikateľskými a inými subjektmi v tuzemsku a v zahraničí.

2.3. Združenie sa usiluje o dosiahnutie cieľov predovšetkým v týchto oblastiach:

 1. globálne vzdelávanie verejnosti, najmä študentov, detí a mládeže,
 2. podpora slobodného šírenia informácií a bezplatného vzdelávania,
 3. podpora voľnočasových aktivít (šport, umenie a iné),
 4. aktívne riešenie problémov občianskej spoločnosti,
 5. zachovávanie kultúrneho dedičstva, prírodných celkov a technických pamiatok,
 6. monitorovanie, ochrana a tvorba životného prostredia,
 7. realizácia projektov podporujúcich trvalo udržateľný rozvoj krajiny,
 8. akcie pre verejnosť (semináre, školenia, tvorivé dielne, kultúrne podujatia a iné),
 9. vydavateľská, edičná a publikačná činnosť,
 10. osvetová činnosť,
 11. aktivity zamerané na podporu marginalizovaných skupín v spoločnosti,

ČLÁNOK 3

Členstvo v združení

3.1 O členstvo v združení môže na základe formalizovanej prihlášky požiadať fyzická osoba so štátnou príslušnosťou Slovenskej republiky, ktorá spĺňa tieto predpoklady:

 1. vek minimálne 18 rokov,
 2. plná spôsobilosť na právne úkony,
 3. trestná bezúhonnosť,
 4. súhlas so stanovami združenia a vnútornými predpismi.

3.2 O prijatí člena rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo jednomyseľnou väčšinou všetkých členov. Predsedníctvo má právo vyradiť neúplne a nekorektne vyplnené prihlášky.

3.3 Predsedníctvo pri posudzovaní prihlášok zohľadňuje aj potreby momentálneho personálneho a iného rozvoja združenia a prijme za členov iba osoby, ktoré vyhodnotí ako perspektívne pre fungovanie združenia.

3.4 Členstvo vzniká dňom jeho schválenia predsedníctvom.

3.5 Dokladom o členstve v združení je potvrdenie o členstve resp. členský preukaz vydaný predsedníctvom.

3.6 Členstvo zaniká dňom:

 1. doručenia písomného prehlásenia člena združenia o ukončení členstva,
 2. úmrtia člena združenia,
 3. vylúčenia člena rozhodnutím predsedníctva za podmienok vymedzených v bode 3.7 stanov združenia,
 4. zániku združenia.

3.7 Právo rozhodnúť o vylúčení člena má predsedníctvo v prípade, ak:

 1. člen svojim konaním porušil stanovy alebo vnútorné predpisy združenia,
 2. člen konal v rozpore s cieľmi združenia,
 3. člen svojím konaním poškodil dobré meno združenia alebo jeho partnerov,
 4. člen si neplní povinnosti člena, alebo bráni uplatňovaniu práv iným členom,
 5. u člena nastala zmena skutočností určených ako podmienky členstva v združení, vymedzených v bode 3.1 stanov,
 6. člen zatajil alebo neuviedol skutočnosti, ktoré by bránili jeho členstvu v združení,
 7. člen konal v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR alebo dobrými mravmi.

3.8 Pokiaľ predsedníctvo nerozhodne inak, zánikom členstva v združení zaniká aj výkon všetkých momentálne vykonávaných funkcií a takýto člen má povinnosť do siedmych dní odovzdať predsedníctvu všetok majetok a dokumentáciu združenia, ktoré mal v užívaní ku dňu ukončenia členstva.

3.9 Podrobnosti o registrácii, evidencii členov, prípadne pravidelnej preregistrácii členov upraví predsedníctvo osobitným predpisom.

ČLÁNOK 4

Práva a povinnosti členov združenia

4.1 Člen združenia má právo:

 1. voliť a byť volený do orgánov združenia,
 2. podieľať sa na činnosti združenia,
 3. obracať sa na orgány združenia s podnetmi a žiadať o ich stanovisko,
 4. byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia a ich obsadení,
 5. podávať návrhy na zmeny vnútorných predpisov združenia a jeho fungovania,
 6. podávať návrhy na preplatenie výdajov súvisiacich s činnosťou v združení.

4.2 Člen združenia má povinnosť:

 1. dodržiavať stanovy a vnútorné predpisy združenia,
 2. pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho činnosti,
 3. podľa svojho svedomia, možností a schopností pomáhať orgánom združenia,
 4. ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia,
 5. platiť členské príspevky, ak bola táto povinnosť ustanovená orgánmi združenia.

ČLÁNOK 5

Orgány združenia

5.1 Orgánmi združenia sú:

 1. Valné zhromaždenie,
 2. Predsedníctvo,
 3. Štatutárny orgán,
 4. Revízor.

ČLÁNOK 6

Valné zhromaždenie

6.1 Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je utvorené zo všetkých členov združenia.

6.2 Valné zhromaždenie je neverejné, pokiaľ hlasovaním samo nerozhodne inak.

6.3 Zasadnutie valného zhromaždenia zvoláva a riadi predsedníctvo podľa potreby, minimálne však raz za štyri roky. Vo výnimočných prípadoch vymedzených v bode 9.6 má právo zvolať valné zhromaždenie aj revízor združenia.

6.4 Pre potreby uskutočnenia volieb predsedníctva resp. revízora má valné zhromaždenie právo vymenovať volebnú komisiu, ktorá ich bude riadiť a realizovať. V prípade jej nevymenovania, túto funkciu zastane zvolávateľ valného zhromaždenia.

6.5 Valné zhromaždenie najmä:

 1. schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,
 2. prerokováva zásady a hlavné úlohy činnosti združenia,
 3. schvaľuje, pozmeňuje a ruší vnútorné prepisy združenia,
 4. určuje veľkosť predsedníctva,
 5. volí a odvoláva členov predsedníctva,
 6. volí a odvoláva revízora,
 7. rozhoduje o dobrovoľnom rozpustení združenia alebo zlúčení združenia s iným združením.

6.6 Valné zhromaždenie sa zvoláva najmenej sedem kalendárnych dní pred dňom jeho konania písomnou pozvánkou vo forme doporučene zaslaného listu alebo elektronickej pošty zaslanej na kontaktnú e-mailovú adresu vedenú v evidencii združenia.

6.7 Pozvánka na valné zhromaždenie musí obsahovať:

 1. názov a sídlo združenia,
 2. miesto a čas konania valného zhromaždenia,
 3. návrh programu rokovania valného zhromaždenia.

6.8 Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov združenia.

6.9 V prípade, ak nie je valné zhromaždenie uznášaniaschopné, predsedníctvo do siedmych dní určí termín nového valného zhromaždenia.

6.10 Rozhodnutie o zmene stanov, o dobrovoľnom rozpustení združenia a o zlúčení s iným združením vyžaduje dvojtretinovú väčšinu hlasov všetkých členov združenia.

6.11 Okrem udalostí spomenutých v bode 6.10, valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých členov.

ČLÁNOK 7

Predsedníctvo

7.1 Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia, ktorý je za svoju činnosť zodpovedný valnému zhromaždeniu.

7.2 Predsedníctvo má minimálne dvoch členov. Jeho celkovú veľkosť určuje a obsadenie volí valné zhromaždenie.

7.3 Predsedníctvo najmä:

 1. volí spomedzi svojich členov a odvoláva predsedu a podpredsedu,
 2. riadi a zabezpečuje činnosť združenia,
 3. rozhoduje o použití finančných prostriedkov,
 4. zvoláva a obsahovo pripravuje rokovania valného zhromaždenia,
 5. rozhoduje o prijatí a vylúčení členov združenia,
 6. schvaľuje, pozmeňuje a ruší vnútorné predpisy združenia,
 7. v prípade potreby ustanovuje alebo ruší ďalšie pracoviská, organizačné jednotky alebo pracovné kolektívy,
 8. stanovuje výšku odmien pre zamestnancov a spolupracovníkov združenia,
 9. ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie združenia.

7.4 Riadne funkčné obdobie predsedníctva začína jeho zvolením na valnom zhromaždení a končí po štyroch rokoch od tohto dňa, odvolaním predsedníctva alebo dňom zvolenia nového predsedníctva na valnom zhromaždení.

7.5 Predsedníctvo sa schádza minimálne jedenkrát za dva roky a jej zasadnutia sú neverejné, pokiaľ predsedníctvo nerozhodne inak.

7.6 Rokovania predsedníctva zvoláva predseda predsedníctva. Z poverenia predsedu alebo v prípade, ak združenie momentálne nemá zvoleného predsedu, zvoláva rokovania predsedníctva podpredseda a v prípade písomného súhlasu nadpolovičnej väčšiny členov predsedníctva, má právo zvolať zasadnutie predsedníctva jeho ľubovoľný člen.

7.7 Zasadnutia predsedníctva riadi a formu hlasovania určuje zvolávateľ zasadnutia alebo ním poverený člen predsedníctva.

7.8 Predsedníctvo je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.

7.9 Predsedníctvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých členov, okrem hlasovania o prijímaní členov v zmysle bodu 3.2.

7.10 V prípade, ak sa člen predsedníctva vzdá svojej pozície alebo dôjde k ukončeniu jeho členstva v združení, má predsedníctvo právo nominovať na jeho pozíciu iného člena združenia.

ČLÁNOK 8

Štatutárny orgán

8.1 Štatutárnym orgánom združenia sú predseda a podpredseda predsedníctva.

8.2 Predseda koná v mene združenia. Podpredseda koná v mene združenia v prípade poverenia predsedom alebo v prípade, ak združenie nemá obsadenú funkciu predsedu.

8.3 Štatutárny orgán združenia zodpovedá za hospodárenie združenia a za personálnu prevádzku projektov, vrátane zamestnávania a najímania spolupracovníkov.

ČLÁNOK 9

Revízor

9.1 Revízor je kontrolným orgánom združenia, ktorý za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.

9.2 Funkcia revízora je nezlučiteľná s členstvom v predsedníctve.

9.3 Riadne funkčné obdobie revízora začína jeho zvolením na valnom zhromaždení a končí po štyroch rokoch od tohto dňa, odvolaním revízora alebo dňom zvolenia nového revízora na valnom zhromaždení.

9.4 Revízor najmä:

 1. kontroluje hospodárenie združenia,
 2. kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov združenia,
 3. upozorňuje predsedníctvo na nedostatky a navrhuje riešenia na ich odstránenie.

9.5 V prípade, ak revízor zistí vážny nesúlad v konaní predsedníctva alebo ním ustanovených funkcionárov a kolektívov so stanovami združenia, vnútornými predpismi alebo všeobecne záväznými nariadeniami, na tento nesúlad upovedomí predsedníctvo. Ak predsedníctvo do tridsiatich dní nepodnikne kroky vedúce k prešetreniu a odstráneniu nesúladu alebo nepodá dostatočné zdôvodnenie vzniknutej situácie, má revízor právo v zmysle bodu 9.6 písmeno c) zvolať valné zhromaždenie, ktoré sa vzniknutou situáciou bude zaoberať. V takomto prípade má revízor povinnosť upovedomiť členov predsedníctva združenia s odôvodnením jeho rozhodnutia.

9.6 Revízor má právo zvolať valné zhromaždenie v prípade, ak:

 1. počet členov predsedníctva klesne pod množstvo umožňujúce jeho uznášaniaschopnosť,
 2. po uplynutí štandardnej dĺžky funkčného obdobia predsedníctva, nebolo zvolané valné zhromaždenie, ktoré by zvolilo nové predsedníctvo,
 3. došlo k vážnemu porušeniu stanov, vnútorných predpisov alebo všeobecne záväzných predpisov a v zmysle bodu 9.5 nedošlo k uspokojivému riešeniu situácie.

ČLÁNOK 10

Hospodárenie združenia

10.1 Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

10.2 Majetok môže byť použitý na zabezpečovanie činnosti združenia a podporu napĺňania jeho cieľov. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie v súlade so všeobecne záväznými predpismi a stanovami vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti aj podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania združenia.

10.3 Na základe zmluvných vzťahov môže združenie využívať majetok iných fyzických alebo právnických osôb alebo poskytnúť vlastný majetok na takéto využitie.

10.4 Zdrojmi majetku sú:

 1. dary, granty a dotácie od fyzických a právnických osôb z tuzemska i zahraničia,
 2. výnosy z majetku,
 3. príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľov združenia,
 4. príjmy z vlastnej ekonomickej činnosti,
 5. príjmy z podielu zaplatenej dane fyzických a právnických osôb,
 6. členské príspevky, konferenčné a registračné príspevky a iné príspevky členov združenia,
 7. pôžičky a zálohy na činnosť.

ČLÁNOK 11

Evidencia združenia

11.1 Združenie vedie:

 1. evidenciu členov združenia,
 2. evidenciu o príjmoch a výdajoch združenia,
 3. zápisnice z rokovaní orgánov združenia,
 4. iné dokumenty schválené orgánmi združenia.

11.2 Za vedenie evidencie je zodpovedné predsedníctvo združenia, ktoré touto agendou poverí svojho vybraného člena resp. inú osobu.

ČLÁNOK 12

Zánik združenia

12.1 Združenie zaniká v prípade:

 1. dobrovoľného rozpustenia,
 2. zlúčenia s iným občianskym združením,
 3. právoplatného rozhodnutia Ministerstva vnútra o jeho rozpustení.

12.2 Združenie môže byť zlúčené iba s iným občianskym združením, ktorého cieľom nie je dosahovanie zisku. V takomto prípade prechádza celý majetok združenia na zlúčený subjekt.

12.3. O zlúčení alebo o dobrovoľnom rozpustení združenia rozhoduje dvojtretinovou väčšinou všetkých členov valné zhromaždenie.

12.4 Pri dobrovoľnom rozpustení združenia predsedníctvo menuje likvidátora, ktorý vykoná likvidáciu. Odmenu likvidátora určí predsedníctvo. Náklady na likvidáciu sa uhradia z majetku združenia.

12.5 Likvidačný zostatok môže byť prevedený iba na iné združenie, nadáciu alebo inú právnickú osobu s minimálne čiastkovo podobnými cieľmi, ktorej cieľom nie je dosahovanie zisku, respektíve ktorej zisk je použitý na verejnoprospešné a charitatívne účely.

ČLÁNOK 13

Záverečné a prechodné ustanovenia

13.1 Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom vzatia zmeny stanov na vedomie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. Týmto dňom zároveň prestávajú platiť stanovy registrované 10.12. 2010.

13.2 Podrobnosti o voľbách, organizácii združenia a iných oblastiach jeho fungovania môžu ďalej upravovať vnútorné predpisy.